Portal dba o ochronę Państwa prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa, w jaki sposób Portal należące do podmiotu nextMarketing Wojciech Kapelusz (dalej: „Portal”, „my”, „nasz” itd.) wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe („Dane Osobowe”), jakie przekazali nam Państwo podczas korzystania z naszych witryn internetowych lub aplikacji, za pośrednictwem mediów społecznościowych (nazywanych łącznie „Witrynami”), przez telefon, na piśmie lub w inny sposób. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie, jeżeli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.. Do pewnych produktów i usług zamiast niniejszego oświadczenia zastosowanie mogą mieć odpowiednie zawiadomienia na temat ochrony prywatności.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat podstaw, w oparciu o które przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, gdy odwiedzają Państwo nasze Witryny lub w inny sposób nawiązują Państwo z nami interakcję. Poniżej przedstawiamy procedury, które mają zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych, jakie nam Państwo przekazują.

Kto odpowiada za przetwarzanie Danych Osobowych?
Administratorem danych, a tym samym podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych Osobowych podawanych przez Państwa podczas odwiedzin Witryny lub interakcji, jest podmiot nextMarketing dostarczający odpowiednią Witrynę, którą Państwo odwiedzają lub z którą nawiązują Państwo interakcję.

Jakie Dane Osobowe gromadzimy?
Gdy odwiedzają Państwo nasze Witryny lub nawiązują Państwo z nami interakcję, możemy gromadzić następujące informacje:

 • Informacje osobowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko i data urodzenia
 • Dane kontaktowe, w tym adres domowy i służbowy oraz adres e-mail
 • Obszary zainteresowań
 • Inne informacje istotne z punktu widzenia ankiet dla klientów / informacji zwrotnych
 • Informacje na temat produktów, sprzętu i urządzeń nextmMarketing lub podmiotów konkurencyjnych, z jakich Państwo korzystają
 • Informacje dotyczące płatności, w tym numer karty kredytowej/debetowej lub inne informacje finansowe
 • Informacje na temat konta, w tym nazwę użytkownika i zaszyfrowane hasło
 • Informacje pobierane automatycznie podczas wizyty w naszych Witrynach, w tym adresy IP, ogólne lokalizacje, dostawcy usług, czas podjęcia aktywności, identyfikatory technologii i urządzeń, a także informacje zgromadzone za pośrednictwem plików cookie / pikseli śledzących (prosimy o zapoznanie się również z sekcją „Jak wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie” znajdującą się poniżej).

Wszelkie wymienione wyżej informacje dostarczają nam Państwo na przykład następującymi metodami:

 • Dokonywanie zakupów, składanie zamówień i dokonywanie płatności za produkty lub usługi
 • Wypełnianie formularzy w naszych Witrynach
 • Subskrybowanie naszych biuletynów informacyjnych
 • Uczestnictwo w naszych promocjach, ofertach, ankietach, quizach, kwestionariuszach i/lub konkursach
 • Tworzenie konta użytkownika w naszych Witrynach
 • Dostarczanie nam informacji zwrotnych lub recenzowanie produktów
 • Kontaktowanie się z nami w celu zadawania pytań i zgłaszania komentarzy

Dlaczego przetwarzamy Dane Osobowe?
Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w następujących sytuacjach (podstawy prawne przetwarzania zostały zaznaczone poprzez pogrubienie):

 • W celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do których należy na przykład:
  • Obsługa klienta
  • Przetwarzanie i obsługa skarg
  • Zrozumienie Państwa potrzeb i świadczenie lepszych usług, a także zrozumienie Państwa lepiej jako naszych klientów
  • Ulepszanie treści, ogólne czynności administracyjne dotyczące naszych Witryn oraz dostosowywanie Witryn, na przykład personalizowanie doświadczeń klientów, pomiar skuteczności komunikatów i działania Witryn, a także optymalizacja działania Witryn
  • Ulepszanie naszych produktów i usług
  • Dostarczanie Państwu ofert, produktów, próbek, zaproszeń na wydarzenia i szkolenia, a także innych informacji reklamowych, w odniesieniu do których mamy powody przypuszczać, że okażą się dla Państwa interesujące ze względu na wnioski składane w przeszłości lub ze względu na fakt, że w przeszłości kupowali Państwo podobne produkty lub wyrażali Państwo zainteresowanie podobnymi produktami
  • Opracowywanie analiz rynku
  • Zakładanie kont użytkowników w naszych Witrynach oraz czynności administracyjne związanych z tymi kontami
  • Aktywacja naszego oprogramowania, jakie pragną Państwo otrzymać
  • Diagnostyka problemów związanych z oprogramowaniem, bezpieczeństwem i funkcjonowaniem
 • Jeśli udzielili nam Państwo zgody, na przykład na okresowe wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami na temat promocji, nowych produktów, usług lub zdarzeń bądź w celu dostarczania Państwu innych informacji reklamowych
 • W celu wypełniania naszych zobowiązań wynikających z umowy, jaką zawarli Państwo z nami w związku z naszymi produktami lub usługami, tj. w celu udzielania odpowiedzi na pytania i realizacji Państwa wniosków lub zamówień, przetwarzania płatności, a także zarządzania ankietami, quizami, kwestionariuszami i/lub konkursami oraz ich przetwarzania
 • W celu wypełniania naszych obowiązków prawnych, do których należy na przykład:
  • Prowadzenie rejestrów przedsiębiorstwa
  • Zapobieganie oszustwom
  • Spełnianie żądań organów publicznych

Gdy będziemy prosić Państwa o podanie Danych Osobowych ze względu na wymogi ustawowe lub umowne, wskażemy, które informacje są przekazywane dobrowolnie. Jeżeli jednak nie przekażą nam Państwo pewnych informacji dobrowolnie, może to uniemożliwić nam dostarczanie Państwu poszczególnych produktów lub usług albo udzielanie odpowiedzi na wnioski, w związku z którymi potrzebujemy takich informacji.

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?
nextMarketing będzie przechowywać Państwa Dane Osobowe tak długo, jak jest to wymagane: (i) w celu (celach), dla którego (których) zostały zgromadzone; (ii) na mocy prawa; i/lub (iii) w celu odniesienia się do jakichkolwiek kwestii, jakie mogą zaistnieć w przyszłości (w takim przypadku dostarczymy Państwu wszelkie dalsze informacje wymagane na mocy prawa).

Kategorie odbiorców Danych Osobowych
Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

 • Co pewien czas Portal angażuje do współpracy podmioty przetwarzające i dostawców usług, których usługi wspierają działania Portalu. W ramach takiej współpracy tego typu podmioty mogą otrzymać Państwa Dane Osobowe lub uzyskać do nich dostęp w inny sposób. Do takich podmiotów przetwarzających i dostawców usług należą: (i) agencje medialne, projektowe, drukarskie, promocyjne i eventowe, których zadaniem jest prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych lub przesyłanie komunikacji w imieniu Portalu; (ii) spółki zajmujące się ankietowaniem i badaniem rynku, których zadaniem jest zdobywanie informacji na temat rynku; (iii) dostawcy usług IT i innych usług technicznych, których zadaniem jest świadczenie usług w zakresie hostingu, przechowywania i odzyskiwania na wypadek ewentualnego uszkodzenia, zniszczenia lub braku dostępu do systemów komputerowych nextMarketing; (iv) firmy wysyłkowe i dostawcy usług logistycznych (np. firmy kurierskie, usługi pocztowe), których zadaniem jest wysyłanie produktów i innych materiałów w imieniu Portalu; (v) dostawcy usług przetwarzania płatności; oraz (vi) agencje obsługi klienta, których zadaniem jest świadczenie usług, jakie zamówili Państwo przez Internet.
 • W przypadku wymogu prawnego możemy także ujawniać Państwa Dane Osobowe i inne informacje odpowiednim podmiotom zewnętrznym, jeżeli mamy taki obowiązek na mocy prawa lub jeżeli ujawnienie takich informacji jest niezbędne w celu: (i) prowadzenia dochodzeń w sprawie potencjalnych naruszeń prawa; (ii) określania, kontaktu lub wnoszenia pozwów przeciwko osobom, które mogą naruszać umowę zawartą z nextMarketing; lub (iii) unikania szkód fizycznych grożących jakimkolwiek osobom lub w celu ochrony praw, bezpieczeństwa bądź mienia nextMarketing. Możemy również ujawniać Państwa Dane Osobowe odpowiednim podmiotom zewnętrznym (np. śledczym, zewnętrznym radcom prawnym, organom ścigania) w celu prowadzenia dochodzeń, reagowania na naruszenia bezpieczeństwa/danych i/lub zapobiegania takim naruszeniom bądź w celu współpracowania z organami rządowymi lub organami ścigania w związku z innymi sprawami o charakterze prawnym.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej Państwa Dane Osobowe nie są przekazywane żadnym osobom ani podmiotom. Gdy przesyłamy Państwa Dane Osobowe podmiotom zewnętrznym (zgodnie z zapisami powyżej), zawsze upewniamy się, że umowy zawarte z takimi podmiotami zawierają wszelkie wymagane postanowienia. Mogą one obejmować umowne zobowiązanie do działania wyłącznie według naszych poleceń oraz zobowiązanie do wdrożenia odpowiednich środków ochrony Państwa Danych Osobowych, a także zakaz wykorzystywania takich danych do własnych celów.

W jaki sposób chronimy Dane Osobowe
Podejmujemy odpowiednie działania na rzecz ochrony Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieupoważnionym ujawnieniem bądź dostępem, korzystając z różnorodnych zabezpieczeń fizycznych, operacyjnych i technologicznych. Gdy Państwa Dane Osobowe przestaną być potrzebne (zgodnie z zapisami niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności), zostaną zniszczone, zanonimizowane lub usunięte w inny sposób z wykorzystaniem bezpiecznych metod.

Państwa prawa
Przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu: Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe. Jeśli przetwarzamy takie dane, mają Państwo prawo dostępu do Państwa Danych Osobowych oraz informacji na temat tego, w jaki sposób je przetwarzamy.
 • Prawo do sprostowania: Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas skorygowania nieprawidłowych Danych Osobowych na Państwa temat lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia Państwa Danych Osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych.
 • Prawo do przenoszalności danych: Jeśli przetwarzamy Państwa Dane Osobowe na podstawie udzielonej przez Państwo zgody lub zawartej między nami umowy, przysługuje Państwu prawo do żądania od nas przekazania Państwu Danych Osobowych, jakie nam Państwo dostarczyli, w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przesłania takich danych innemu administratorowi bez utrudnień z naszej strony lub — jeżeli jest to możliwe pod względem technicznym — prawo do żądania od nas przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych: (i) w celach marketingu bezpośredniego — w dowolnym czasie; lub (ii) na podstawie Państwa szczególnej sytuacji, kiedy realizujemy dane zadanie w interesie publicznym lub realizujemy prawnie uzasadnione interesy — własne lub podmiotu zewnętrznego.

Jeśli przetwarzamy Państwa Dane Osobowe na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez opłat i ze skutkiem na przyszłość. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Państwa Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę. Wycofanie zgody może uniemożliwić świadczenie pewnych usług, w związku z którymi przetwarzaliśmy Państwa Dane Osobowe.

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na dane wskazane w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować”.
W dowolnym przypadku i w dowolnym czasie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych.

Jak się z nami skontaktować
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub na temat sposobów przetwarzania Państwa Danych Osobowych bądź w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adres biuro@nextmarketing.pl.